Retro Focus
I'm Emily. I'm 18, from the U S of A and I love photographs.